اتوماسیون صنعتی

طراحی و اجرای دستگاه های اتوماتیک تولید و بسته بندی

طراحی و اجرای دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک

طراحی و اجرای انواع نوار نقاله
طراحی و اجرای نوارنقاله مخصوص دستگاه بسته بندی
طراحی و اجرای نوارنقاله های حمل کننده

طراحی و اجرای انواع نوار نقاله
طراحی و اجرای نوارنقاله مخصوص دستگاه بسته بندی
طراحی و اجرای نوارنقاله های حمل کننده
ویدئوی نمونه نحوه کارکرد نوارنقاله مخصوص دستگاه بسته بندی

  • طراحی و اجرای نوار نقاله مخصوص دستگاه بسته بندی100%
  • طراحی و اجرای دستگاه بسته بندی10%